Wettelijke kennisgeving

Auteursrechten

De voorliggende site is een geesteswerk in de zin van de bepalingen in de artikels L 111-1 en volgende van de Codex over Intellectuele Eigendomsrechten en, desbetreffend, geniet M4KE.IT SPRL in de hoedanigheid van auteur van deze originele creatie van de bescherming en rechten toegekend door de wet.

Het gebruik van deze dienst is strikt voorbehouden voor een persoonlijk en privaat gebruik. Eender welke reproductie of om het even welk gedeeltelijk of volledig gebruik voor andere doeleinden op eender welke drager is ten strengste verboden, behalve bij een uitdrukkelijke en voorafgaande toelating van M4KE.IT SPRL als auteur.

De niet-naleving van dit verbod wordt als een vervalsing beschouwd waarbij de vervalser zowel burgerlijk als strafrechterlijk vervolgd kan worden door M4KE.IT SPRL dat zich het recht voorbehoud om een schadevergoeding te vragen voor de volledig geleden schade.

Merken, commerciële namen en intellectuele eigendomsrechten

M4KE.IT SPRL en/of bij uitbreiding de ondernemingen die er deel van uitmaken of bijhoren, zijn eigendom van de rechten gekoppeld aan de merken, handelsnamen, commerciële namen, logo's en andere intellectuele eigendomsrechten waarvan elke gebruiker het bestaan en de geldigheid erkent.

Er wordt hier geen vermelding gemaakt van de rechten gekoppeld aan andere merken, handelsnamen, commerciële namen, logo's en andere intellectuele eigendomsrechten, ongeacht of deze geregistreerd zijn en die gekoppeld kunnen zijn aan bepaalde termen of tekens gebruikt op deze site. De afwezigheid van een dergelijke vermelding betekent in geen geval dat deze merken, handelsnamen, commerciële namen, logo's, termen of tekens niet van een bescherming genieten.

Elke gebruiker van de site geeft uitdrukkelijk toe en erkent dat eender welk product, om het even welke dienst of eender welke technologie beschreven in deze documenten het voorwerp kan uitmaken van andere intellectuele eigendomsrechten ten voordele van M4KE.IT SPRL of een derde. Er wordt geen enkel gebruiksrecht op dergelijke intellectuele eigendomsrechten toegekend.

Opmerkingen

Deze website geeft toegang tot de gegevens van M4KE.IT SPRL in zijn geheel. Het is dan ook heel goed mogelijk dat de gegevens op deze site referenties bevatten van producten, diensten of technologieën van M4KE.IT SPRL die in uw land niet beschikbaar zijn. De aanwezigheid van dergelijke referenties heeft niet tot gevolg dat M4KE.IT SPRL de intentie heeft om dergelijke producten, diensten of technologieën in uw land aan te bieden.

De informatie op deze site kan technische onjuistheden of tikfouten bevatten. Deze informatie kan periodiek gewijzigd worden en de wijzigingen zullen in de nieuwe uitgaven opgenomen worden. M4KE.IT SPRL kan op eender welk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, verbeteringen of wijzigingen aanbrengen aan de producten, diensten of technologieën beschreven op deze site.


NL
NL
NL